Przetarg – Przebudowę pompowni II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach

Białobrzegi ,dnia 2012 – 04 – 25

ZGK.2610.1.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. ZAMAWIAJĄCY:
Z A K Ł A D G O S P O D A R K I K O M U N A L N E J W B I A Ł O B R Z E G A C H
A d r e s : 3 7-1 1 4 B i a ł o b r z e g i , B i a ł o b r z e g i 5 b ,
powiat Łańcut, województwo podkarpackie
E – m a i l : g g r k b i a l o b r z e g i @ n e o s t r a d a. p l
www.zgkb.pl
T e l e f o n / f a x ( 1 7) 224 52 13
II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na :
Przebudowę pompowni II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) zwanej dalej w treści „Ustawą „ .

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są : roboty budowlane .

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
Przebudowa pompowni II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach.
2. Oznaczenie i kody robót:
• 45.25.20.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpadów.
3. Zakres robót obejmuje :
– demontaż istniejących rurociągów, armatury i urządzeń,
– dostawę, montaż i rozruch zestawu pompowego z falownikiem,
– roboty elektryczne – podłączenie zestawu pompowego do sieci elektrycznej.
4. Szczegółowy zakres robót precyzują przedmiary robót .
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych wskazanych w przedmiarach lub równoważnych . Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie .
6. Zamawiający zaprasza do dokonania wizji lokalnej terenu robót.

IV. Termin wykonania zamówienia
1. Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy,
2. Zakończenie – 31-07- 2012 r.

V. Części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót uzupełniających zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 ustawy

VII. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków .
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki opisane w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ( w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia) ,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie :
– Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowane, co najmniej
(2) dwa zamówienia , o charakterze i złożoności technologicznej porównywalnej z zakresem
niniejszego zamówienia ,
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( w tym kierownikiem budowy z uprawnieniami zgodnymi z rodzajem robót ) ,
 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,
5) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot składanej przez siebie oferty na okres nie mniejszy niż 36 m-cy od daty ostatecznego odbioru.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami siwz wg. reguły : spełnia/nie spełnia . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż nie później niż na dzień składania ofert Wykonawca spełnia warunki określone w pkt. 1.
4. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania , a oferta zostanie uznana za odrzuconą .

X. Wykaz dokumentów i oświadczeń , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków o których mowa w art. 22.ust.1 ustawy posiadania niezbędnej wiedzę oraz doświadczenia, potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Ustawy- załącznik .
b) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – wg wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa ”,
Podane zamówienia winny być poparte referencjami od Zamawiających potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
c) Oświadczenia , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,
d) Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 „ USTAWY” , Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ,
b) Odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24ust.1 ustawy ,
c) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Wymienione w niniejszej specyfikacji dokumenty, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez osobę/osoby/ uprawnioną/e/ do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

3. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia :
1. Oferty na Formularzu ofertowym (wg. załączonego do SIWZ wzoru ).
2. Kosztorysu ofertowego.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami .
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie :
1. pisemnie na adres :
Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach
37-114 Białobrzegi , Białobrzegi 5 „b”,
2. faxem (017) 224 52 13 ,
 jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia ,wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem , każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania pisemnie ( faxem).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ . Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – ( jeżeli wartość zamówienia jest , mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust 8 ) ,
 pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert ,
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku ,o którym mowa w ust. 1), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania ,
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku .
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ w formie uzupełnienia (aneksu). Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ konieczny jest dodatkowy czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza na stronie na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. P. Krzysztof Skoczyński, tel. 0 17 224-52-13, e-meil: g g r k b i a l o b r z e g i @ n e o s t r a d a. p l.

XIII. Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
1. nieodpłatnie na stronie internetowej: www.bip.bial.regiony.pl- zakładka zamówienia publiczne
2. nieodpłatnie na stronie internetowej:http://zgkb.pl– zakładka zamówienia
3. na wniosek Wykonawcy Zamawiający przygotuje niniejszą specyfikację i można ją będzie odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. ZGK w Bialobrzegach.

XIV. Wadium
Zamawiający ustala wadium w wysokości: 1 500,00 zł ( słownie : tysiąc pięćset złotych) .
Wykonawca wnosi wadium:
1) w pieniądzu, sposób przekazania:
 na konto Zamawiającego BS Łańcut / Oddział Białobrzegi 14 9177 1021 2002 3001 2815 0001 ,
lub w jednej z poniżej podanych form:
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ,
3) gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6bust.5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami ).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Do oferty należy dołączyć potwierdzona kopię przelewu środków na rachunek Zamawiającego .
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału.

XV. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. od dnia 2012- 05 – 15 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty
a) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym ( w sposób zapewniający jej trwałość),
c) Oferta powinna być sporządzona na lub w oparciu o formularz oferty ( stanowiący załącznik do SIWZ),
d) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania,
e) Oferta oraz wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane: za podpisane uznaje się własnoręczny podpis wraz z pieczątką imienną przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumentach rejestrowych lub innych właściwych dla formy organizacyjnej . Zaleca się poświadczenie za zgodność każdej strony dokumentu.
f) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika jako upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.
g) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
h) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
i) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
j) Wykonawca, składający ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, w formie pisemnego oświadczenia i zamieścić te informacje w oddzielnej kopercie (z napisem „ Informacje Zastrzeżone”).
k) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
l) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną wrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
m) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie,zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący :
< Nazwa Wykonawcy i jego Adres >

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach
37-114 Białobrzegi, Białobrzegi 5 „b”
Oferta przetargowa na :
“Przebudowę pompowni II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach”.

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w
siedzibie Zamawiającego :
Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, 37 – 114 Białobrzegi 5 „b”

w terminie do : 2012 – 05 – 15 do godz. 1130 .
Dotyczy to również ofert wysyłanych pocztą.
Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę , która została złożona po terminie .

2. Miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2012 – 05 – 15 o godz. 1200 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach ( siedziba Zamawiającego ) .
3. Sesja otwarcia ofert
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
3) Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania
4) W/w informacje Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu na ich wniosek.
4. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art.24.ust.1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana.
5. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach wyszczególnionych w art.89”Ustawy”.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 93 „Ustawy”.

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny .
1. Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszystkie koszty , które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty :
a) urządzenia (i likwidacji) zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb robót dla których warunki i opłaty Wykonawca uzyskuje i ponosi we własnym zakresie ,
b) zabezpieczenie budynku ,urządzeń i instalacji istniejących przed szkodami i zniszczeniem ,
c) oznakowania terenu robót i jego odpowiedniego zabezpieczenie,
d) koszty wywozu i utylizacji materiałów odpadowych z terenu robót,
e) ubezpieczenia robót i obiektu – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ,
f) uporządkowania terenu robót i otocznia budynku po zakończeniu robót i przekazanie Zamawiającemu najpóźniej jak do dnia odbioru końcowego,
g) innych robót wynikających z projektu i technologii wykonania.

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, rozliczenia dokonywane będą tylko w PLN.

XX. Opis kryteriów ,którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert.

1. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
2. Komisja w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy,którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania , a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu .
3. Kryteria wyboru ofert
||Cena oferty – | 100 % |
4. Zastosowany wzór do obliczenia :
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
1. Ocena ofert za kryterium „cena”

– oferta z najniższą ceną otrzyma 10 pkt;
– wartość punktowa badanej oferty – „ C ”

najniższa cena oferowana brutto
C = ———————————————————- x 10 x 1,0 ( znaczenie % kryterium )
cena badanej oferty brutto

5. Wynik – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów i realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy z najkorzystniejsza ofertą.

XXI. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy , sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy ,którego oferta została uznana za najkorzystniejszą .
2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania , którzy złożyli oferty o :
 wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz siedziby ( miejsca zamieszkania ,adresy wykonawców , którzy złożyli oferty , a także punktacje przyznana ofertom i łączną punktację ,
 wykonawcach , których oferty zostały odrzucone ,podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oferty ,
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę , którego oferta została wybrana , o planowanym terminie podpisania umowy w siedzibie zamawiającego.
4. Wykonawca , którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy zgodnie z terminem określonym w art.94.pkt.1ust.2 „Ustawy ” ,
5. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed terminem podpisania umowy.

XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości: 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, sposób przekazania:
2) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
3) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ,
4) w gwarancjach bankowych ,
5) w gwarancjach ubezpieczeniowych
6) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .
Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.
30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy po zakończeniu realizacji zadania i odbiorze ostatecznym jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione niepóźnej niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi .
Pozostała część zabezpieczenia tj. 70 % gwarantująca wykonanie zamówienia zgodne z umowa zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze.

XXIII. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że wystąpią istotne okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć , a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy . Mogą to być miedzy innym :
 zmiany korzystne dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem , z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. nie wynika ona z jego winy czy zaniedbania ,
4. Postanowienia umowy zawarto w :
– projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

XXIV. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu (zgodnie z Działem VI , „Ustawy”: – Środki Ochrony Prawnej), jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej: www.bial.regiony.pl–zakładka przetargi oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie . Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXVI. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
– udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w godz. 7.30 – 15.00.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

XXVII. Załączniki
Załączniki do specyfikacji:
1. Formularz Ofertowy – druk,
2. Oświadczenie z art.22 – druk,
3. Oświadczenie z art.24 – druk
4. „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” – druk
5. Projekt umowy
6. Przedmiary robót
7. Dokumentacja projektowa.