Badania okresowe instalacji elektrycznej 2013

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia pn.: ”Badania okresowe instalacji elektrycznej”. Prace obejmują ASUW Korniaktów, SUW Białobrzegi, 6 studni,  przepompownie.

CPV 50.71.10.00-2

Termin składania ofert: do dnia 22.04.2013 r.

Miejsce składania ofert:Zakład Gospodarki Komunalnej, Białobrzegi 5 b, 37-114 Białobrzegi.

Forma składania ofert: forma pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Badania okresowe instalacji elektrycznej”

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Białobrzegi NR 39/2011 z dnia 30 czerwiec 2011 r.

Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, Białobrzegi, dnia 15.04.2013

Do pobrania :