Oferta pracy – Główny Ksiegowy

Wymagania – oczekiwania pracodawcy

1.Wymagania niezbędne:

-posiadanie obywatelstwa polskiego,

-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie -z pełni praw publicznych,

-kandydat nie powinien być prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe,

-przeciwko kandydatowi nie powinno się toczyć postępowanie sądowe o przestępstwa, o których mowa w pkt. 1c ,

-ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadana co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:

-znajomość finansów publicznych, znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych,

-referencje z poprzednich zakładów pracy,

-biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer),

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-prowadzenie gospodarki finansowej ZGK,

-opracowywanie projektu planu finansowego i wymaganych zmian,

-sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania planu finansowego oraz dokonywanie ich analiz,

-prowadzenie spraw związanych z rachubą płac pracowników, -prowadzenie rozliczeń z ZUS i US,

-prowadzenie rachunkowości ZGK,

-zatwierdzanie dowodów księgowych, stwierdzających fakt dokonania operacji gospodarczych,

-prowadzenie dokumentacji księgowej w ZGK z zachowaniem zasad rzetelności, legalności i prawidłowości,

-zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych i mienia będącego w posiadaniu ZGK oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie,

-sprawowanie kontroli wewnętrznej w ZGK w zakresie finansowo – księgowym, w tym prawidłowości, rzetelności i legalności wykorzystania środków finansowych,

– prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

– opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych obejmujących stosowną politykę rachunkowości,

– opracowywanie projektów uchwał organów gminy związanych z zakresem działania finansowo- księgowego ZGK,

– sprawowanie nadzoru nad wykonaniem planu finansowego i sprawozdawczością w ZGK,

– nadzór i sprawdzanie prawidłowości sporządzanych dokumentów i dokonanych operacji gospodarczo – finansowych,

– odpowiedzialność za całokształt powierzonych mu zadań i obowiązków,

– sprawowanie kontroli zarządczej w obszarze swojego działania.

 

4.Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV),

-list motywacyjny,

-kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-kserokopie świadectw pracy,

-oświadczenie o stanie zdrowia

-oświadczenie o niekaralności,

-oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-referencje.

5.Informacje dodatkowe :

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *