Oferta Pracy

KIEROWNIK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH

37-114 BIAŁOBRZEGI 5B

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH

1. Stanowisko: główny księgowy

2. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie -z pełni praw publicznych,

c) kandydat nie powinien być prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe,

d) przeciwko kandydatowi nie powinno się toczyć postępowanie sądowe o przestępstwa, o których mowa w pkt. 1c ,

e) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadana co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość finansów publicznych, znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych,

b) referencje z poprzednich zakładów pracy,

c) biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office, Internet Explorer),

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie gospodarki finansowej ZGK,

b) opracowywanie projektu planu finansowego i wymaganych zmian,

c) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania planu finansowego oraz dokonywanie ich analiz,

d) prowadzenie spraw związanych z rachubą płac pracowników, -prowadzenie rozliczeń z ZUS i US,

e) prowadzenie rachunkowości ZGK,

f) zatwierdzanie dowodów księgowych, stwierdzających fakt dokonania operacji gospodarczych,

g) prowadzenie dokumentacji księgowej w ZGK z zachowaniem zasad rzetelności, legalności i prawidłowości,

h) zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych i mienia będącego w posiadaniu ZGK oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie,

i) sprawowanie kontroli wewnętrznej w ZGK w zakresie finansowo – księgowym, w tym prawidłowości, rzetelności i legalności wykorzystania środków finansowych,

j) prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

k) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

l) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych obejmujących stosowną politykę rachunkowości,

m) opracowywanie projektów uchwał organów gminy związanych z zakresem działania finansowo- księgowego ZGK,

o)sprawowanie nadzoru nad wykonaniem planu finansowego i sprawozdawczością w ZGK,

p) nadzór i sprawdzanie prawidłowości sporządzanych dokumentów i dokonanych operacji gospodarczo – finansowych,

r) odpowiedzialność za całokształt powierzonych mu zadań i obowiązków,

s) sprawowanie kontroli zarządczej w obszarze swojego działania.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

b) wymiar czasu pracy : ½ etatu

c) umowa o pracę zawierana na czas nieokreślony, tj.od 1.04.2018

d) miejsce świadczenia pracy:Zakład Komunalny w Białobrzegach

e) kontakt z klientem zewnętrznym

 

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) kserokopie świadectw pracy,

f)  oświadczenie o stanie zdrowia

g) oświadczenie o niekaralności,

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) referencje.

 

8. Informacje dodatkowe:

Przy zatrudnieniu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

Przewidywany termin zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem:1.04.2018r .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 5B, lub pocztą na ww adres w terminie do dnia 23 marca 2018r do godziny 15:00. Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminienie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz 1458)”.

 

 

 

Białobrzegi, dnia 13.03.2018r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *