OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO VOLKSWAGEN Transporter T4

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, Białobrzegi 5B, 37 – 114 Białobrzegi.

Przedmiot sprzedaży:

Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN Transporter T4, stanowiący własność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: VOLKSWAGEN

Model: Transporter T4

Rok produkcji: 1993

Numer rejestracyjny: RLA 37 PU

Numer identyfikacyjny: WV2ZZZ70ZPH126412

Rodzaj silnika: wysokoprężny (olej napędowy)

Pojemność silnika: 1896 cm3

Masa własna 1450 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 2250 kg

Kolor powłoki lakierowej: czerwony

Liczba miejsc siedzących:5

Przebieg: 402 571 km.

Stan techniczny: pojazd sprawny technicznie.

Data ważności badania technicznego: 01 .04. 2020 r.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, w terminie od 08.08.2019 r. do 16.08.2019 r. od godz. 800 do godz. 1500 (z wyjątkiem soboty i niedzieli i świąt) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Skoczyński – Kierownik ZGK w Białobrzegach, tel. 17 224 52 13).

Cena wywoławcza:

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 16.08.2019 r. do godz. 930 . Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL i NIP oferenta,

  • datę sporządzenia oferty,

  • oferowaną cenę,

  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem sprzedawanego pojazdu. bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zakup samochodu ciężarowego
VOLKSWAGEN Transporter T4”,
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej , Białobrzegi 5B, 37 – 114 Białobrzegi .

Nabywcą w/w samochodu ciężarowego zostanie wybrany oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny (licytację) dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania zamiaru sprzedaży bez podania przyczyn.

Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 7 dni, licząc od dnia wyboru nabywcy.

Do kontaktów ze strony Zakładu Gosopdarki Komunalnej upoważniony jest P. Krzysztof Skoczyński, tel. 17 224 52 13.

Załączniki:

Wzór formularza ofertowego

 

Post navigation