Badania okresowe instalacji elektrycznej

Załącznik nr 3

Do regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na
dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14 000 euro

 

 

 

 

…………………………………….

Jednostka prowadząca sprawę                                         Białobrzegi , dnia 6.04.2012

 

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia pn.: ”Badania okresowe instalacji elektrycznej”. Prace obejmują ASUW Korniaktów, SUW Białobrzegi, 6 studni, 54 przepompownie.

CPV 50.71.10.00-2

Termin składania ofert: do dnia 13.04.2012 r.

Miejsce składania ofert:Zakład Gospodarki Komunalnej, Białobrzegi 5 b, 37-114 Białobrzegi.

Forma składania ofert: forma pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Badania okresowe instalacji elektrycznej”

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Białobrzegi NR 39/2011 z dnia 30 czerwiec 2011 r.

 

 

 

Zamawiający :                                                                                               Białobrzegi, dnia 6.04.2012

 

 

 

 

 

Do pobrania :