Koszenie pastwisk 2013

Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach informuje że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia pn.: ”Koszenie pastwisk 2013”. Przedmiotem zamówienia jest koszenie pastwisk ok 114 hektarów położonych na terenie Gminy Białobrzegi kosiarką bijakową, w całym zakresie obszaru pastwiska włącznie z nachyloną częścią rowu należąca do pastwiska .

CPV 77.11.20.00-8

Termin składania ofert: do dnia 17.05.2013 r.

Miejsce składania ofert:Zakład Gospodarki Komunalnej, Białobrzegi 5 b, 37-114 Białobrzegi.

Forma składania ofert: forma pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Koszenie pastwisk 2013”

 

Termin Realizacji zamówienia to 1.06.2013 – 15.07.2013

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem ramowych procedur udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej nr 1/O/2013  z dnia 29 kwietnia  2013 r.

 

 

 

Zamawiający :                                                      Białobrzegi, dnia 10.05.2013

 

 

Do pobrania :